Poslání a cíle

Substituční centrum PREVENT usiluje o návrat do běžného života u osob závislých na opiátových drogách (např. heroin, morfin, opium) prostřednictvím ambulantní substituční léčby. Ta spočívá v podávání léků (metadonu/buprenorfinu - Suboxone), které je kombinované s odborným sociálním poradenstvím a jinými psychosociálními službami. Cílem je zdravotní a sociální stabilizace.

Cíle

Cílem substituční terapie je v pomoci závislému člověku zbavit se stresujícího způsobu života a zažitých "drogových" stereotypů a pomoci mu vrátit se zpět do běžného života. Umožnit mu, aby ve spolupráci se sociálními pracovníky nalezl zaměstnání, byt apod.

V obecné rovině je naším cílem brzdit šíření infekcí a kriminality a chránit abstinentní společnost.

Cíle jsou rozčleněny do oblasti zdravotní a sociální, nelze je uměle oddělit a posuzovat zvlášť.
Obecně nejdůležitějším cílem je zdravotní a sociální stabilizace, což v zásadě je:
  • snížení nebo ukončení užívání nezákonných návykových látek
  • omezení nebo ukončení kriminálního chování
  • řešení a zlepšení sociální situace
  • zlepšení zdravotního stavu, zastavení poškozování organismu užíváním pouličních drog

Zásadou substituční léčby je "v dostatečné dávce, po dostatečně dlouhou dobu"…